Quy định căn cứ xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia: Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh phải tuân thủ chiến lược phát triển nhà ở của cả nước.

>>> Xem thêm: Sổ đỏ là gì? Ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ được không?

1. Quy định về việc xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh?

Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh, theo quy định tại Điều 26 của Luật Nhà ở năm 2023 (có hiệu lực từ 1/1/2025), được xây dựng dựa trên các căn cứ sau:

Căn cứ xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh:

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia: Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh phải tuân thủ chiến lược phát triển nhà ở của cả nước.

Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị: Xem xét các quy hoạch liên quan đến sử dụng đất, xây dựng, và đô thị hóa để đảm bảo tính hợp lý và phù hợp với chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.

Điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để xác định khả năng và tiềm năng phát triển nhà ở cấp tỉnh. Đồng thời, xem xét kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh kỳ trước, hiện trạng nhà ở hiện tại và nhu cầu về nhà ở.

Căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh:

Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh: Kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh phải dựa trên chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh và tuân thủ các quy định đã đề ra.

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương: Tính đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh.

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh kỳ trước, hiện trạng nhà ở và nhu cầu về nhà ở: Xem xét các kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh trong kỳ trước đó, hiện trạng nhà ở hiện tại và nhu cầu về nhà ở trong giai đoạn xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh.

Quy định về việc xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh?

>>> Xem thêm: Làm thế nào để kiểm tra sổ đỏ giả nhanh chóng trước tình hình các hành vi làm giả sổ đỏ ngày càng tinh vi?

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xây dựng và phê duyệt kế hoạch riêng về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, cải tạo và xây dựng lại các nhà chung cư.

Kỳ chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh được xác định như sau:

 • Kỳ chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh là 10 năm, tương ứng với kỳ Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.
 • Kỳ kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh là 05 năm, được xác định dựa trên đầu kỳ của chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.

Tóm lại, chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh được xây dựng dựa trên các căn cứ như chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch sử dụng đất.

2. Quy định về nội dung chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh?

Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh, theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ 1/1/2025), được thiết kế với nội dung đa dạng và chi tiết nhằm đảm bảo cung cấp và phát triển nhà ở một cách hiệu quả. Dưới đây là các thành phần chính của chương trình:

Đánh giá Hiện trạng:

 • Diện tích Sàn và Chất lượng Nhà ở: Đánh giá diện tích sàn và chất lượng từng căn hộ và nhà chung cư, cùng với xem xét tình hình phát triển các loại hình nhà ở như nhà phân phối theo dự án, nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công về nhà ở và nhà ở do cá nhân tự xây dựng. Thêm vào đó, nó sẽ đánh giá thị trường bất động sản nhà ở.
 • Phân tích Kết quả và Khó khăn: Yêu cầu phân tích kết quả đạt được trong kỳ trước, xác định vấn đề, khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.

Dự Kiến Diện Tích Đất và Nhu Cầu Nhà ở:

 • Dự Kiến Diện Tích Đất: Dự kiến diện tích đất cho các loại hình nhà ở như nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ, cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư. Cũng dự kiến tổng nhu cầu diện tích sàn nhà ở tăng thêm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Phân định Nhu Cầu Đặc Biệt: Phân định nhu cầu về diện tích nhà ở của từng nhóm đối tượng được hỗ trợ về nhà ở xã hội và từng loại hình nhà ở phát triển theo dự án.
Xem thêm:  Công chứng ủy quyền ở đâu cho an tâm? Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ

Mục Tiêu Phát Triển Nhà ở:

 • Mục Tiêu Tổng Quát và Cụ Thể: Xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chỉ Tiêu Phát Triển Nhà ở:

 • Định Hướng Chỉ Tiêu: Đặt ra các chỉ tiêu phát triển nhà ở như diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị và nông thôn. Đưa ra dự kiến diện tích sàn nhà ở sẽ hoàn thành trong kỳ chương trình và yêu cầu về chất lượng nhà ở.

Nguồn Lực Tài Chính:

 • Nhu Cầu Vốn Ngân Sách và Nguồn Vốn Khác: Xác định nhu cầu về vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để đảm bảo cung cấp nguồn lực tài chính đầy đủ và hợp lý cho quá trình xây dựng và phát triển các dự án nhà ở.

Giải Pháp Thực Hiện Chương Trình:

 • Quy Hoạch, Quỹ Đất, Nguồn Vốn và Chính Sách: Đưa ra các giải pháp liên quan đến quy hoạch, quỹ đất, nguồn vốn và chính sách thuế, cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư và các giải pháp khác để tạo điều kiện thuận lợi và tăng tính hiệu quả cho quá trình triển khai chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.

Khu Vực Dự Kiến Phát Triển Nhà ở:

 • Phân Loại Khu Vực: Phân loại khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo đơn vị hành chính cấp huyện, nhằm tập trung quản lý và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả tại các khu vực cụ thể.

Trách Nhiệm Của Ủy Ban Nhân Dân và Các Cơ Quan Chức Năng Địa Phương:

 • Xác Định Trách Nhiệm: Rõ ràng xác định trách nhiệm của Ủy Ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển nhà ở.

>>> Xem thêm: Nên đi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất tại các văn phòng công chứng hay tại ủy ban nhân dân? Ưu và nhược điểm?

3. Cần dùng kinh phí từ nguồn ngân sách nào để xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương?

Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh, theo quy định tại Điều 26 của Luật Nhà ở năm 2023 (có hiệu lực từ 1/1/2025), được xây dựng trên cơ sở các căn cứ sau đây:

Quy định về nội dung chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh?

Căn Cứ Xây Dựng Chương Trình Phát Triển Nhà ở Cấp Tỉnh:

 • Chiến Lược Phát Triển Nhà ở Quốc Gia: Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh phải tuân thủ chiến lược phát triển nhà ở của cả nước.
 • Quy Hoạch Sử Dụng Đất, Quy Hoạch Xây Dựng, Quy Hoạch Đô Thị: Cần xem xét các quy hoạch liên quan đến việc sử dụng đất, xây dựng và đô thị hóa để đảm bảo tính hợp lý và phù hợp với chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.
 • Điều Kiện Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Của Địa Phương: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để xác định khả năng và tiềm năng phát triển nhà ở cấp tỉnh.

Căn Cứ Xây Dựng Kế Hoạch Phát Triển Nhà ở Cấp Tỉnh:

 • Chương Trình Phát Triển Nhà ở Cấp Tỉnh: Kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh phải dựa trên chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh và tuân thủ các quy định đã đề ra.
 • Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Của Địa Phương: Tính đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh.
 • Kết Quả Thực Hiện Kế Hoạch Nhà ở Trước Đó, Hiện Trạng Nhà ở và Nhu Cầu Về Nhà ở: Xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh trước đó, hiện trạng nhà ở và nhu cầu về nhà ở trong giai đoạn xây dựng kế hoạch mới.

Thời Gian và Mục Tiêu:

 • Kỳ Chương Trình Phát Triển Nhà ở Cấp Tỉnh: Được xác định là 10 năm, tương ứng với kỳ Chiến Lược Phát Triển Nhà ở Quốc Gia, nhằm triển khai hoạt động phát triển nhà ở theo chiến lược quốc gia.
 • Kỳ Kế Hoạch Phát Triển Nhà ở Cấp Tỉnh: Xác định là 05 năm, dựa trên đầu kỳ của chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh, để thực hiện các hoạt động phát triển nhà ở theo kế hoạch đã đề ra.

Nội Dung Của Chương Trình Phát Triển Nhà ở Cấp Tỉnh:

 • Đánh Giá Hiện Trạng: Đánh giá diện tích sàn và chất lượng từng căn hộ và nhà chung cư. Phân tích tình hình phát triển các loại hình nhà ở và thị trường bất động sản.
 • Phân Tích Kết Quả và Khó Khăn: Đánh giá kết quả đạt được, xác định vấn đề, khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.
 • Dự Kiến Diện Tích Đất và Nhu Cầu Nhà ở: Dự kiến diện tích đất cho các loại hình nhà ở, cũng như phân định nhu cầu về diện tích nhà ở của từng nhóm đối tượng.
 • Mục Tiêu Phát Triển Nhà ở và Chỉ Tiêu: Xác định mục tiêu tổng quát và cụ thể cho phát triển nhà ở. Đặt ra các chỉ tiêu như diện tích nhà ở bình quân đầu người và yêu cầu chất lượng nhà ở.
 • Nguồn Lực Tài Chính: Xác định nhu cầu về vốn ngân sách và các nguồn vốn khác để đảm bảo cung cấp nguồn lực tài chính đầy đủ và hợp lý.
 • Giải Pháp Thực Hiện: Đưa ra các giải pháp về quy hoạch, quỹ đất, nguồn vốn và chính sách để tạo điều kiện thuận lợi và tăng tính hiệu quả cho quá trình triển khai.
 • Khu Vực Dự Kiến Phát Triển Nhà ở: Phân loại khu vực dự kiến phát triển theo đơn vị hành chính cấp huyện.
 • Trách Nhiệm Của Ủy Ban Nhân Dân và Các Cơ Quan Chức Năng: Xác định rõ trách nhiệm của Ủy Ban Nhân Dân và các cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển nhà ở cấp tỉnh.
Xem thêm:  Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn được quy định như thế nào?

Kinh Phí Từ Nguồn Ngân Sách Địa Phương:

 • Bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương là bước không thể thiếu, được quy định theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 30/2021/NĐ-CP.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách để xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định.

Qua đó, cam kết và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc bố trí nguồn kinh phí đảm bảo hiệu quả và cung cấp nhà ở cho cộng đồng địa phương

Như vậy trên đây là bài “Quy định về việc xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh? “. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>>Thủ tục xin cấp sổ đỏ gồm những thủ tục gì? Ủy quyền xin cấp sổ đỏ có được không?

>>>Nên đi công chứng đặt cọc tại các văn phòng công chứng hay tại ủy ban nhân dân? Ưu và nhược điểm?

>>>Thủ tục công chứng mua bán nhà bao gồm những gì? Văn phòng nào chuyên thực hiện các giấy tờ mua bán nhà đất giá rẻ? 

>>> Lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 36 tháng

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *